پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
دوره تکمیلی تخصصی سایکو سکچوال در تهران