عفونت های قارچی واژن

از علل تا درمان عفونت های قارچی واژن

از علل تا درمان عفونت های قارچی واژن

    عفونت های قارچی واژن یکی از مشکلات شایع زنان است که انواع مختلفی دارد. نوعی قارچ بنام کاندید آلبیکانس در واژن وجود دارد که همزمان با میکروب های دیگر به صورت طبیعی در واژن زندگی می کند و تعادل طبیعی واژن را برقرار می کند. هر عاملی که باعث شود این تعادل از...

تماس با دکتر عماری