عمل برداشتن رحم در خرمدره

هیسترکتومی، عملی برای برداشتن رحم

هیسترکتومی، عملی برای برداشتن رحم

عبارت برداشتن رحم می تواند به عنوان تلخ ترین عبارت برای یک زن باشد. تخلیه رحم به معنای عدم توانایی در بارداری است و این یعنی خداحافظی یک زن از مادر شدن. زمانی که بانوان با عارضه ها و بیماری های رحمی مواجه می شوند، اولین دلهره آن ها امکان پیشرفت بیماری و الزام به خارج...

تماس با دکتر عماری